ဆက်သွယ်ရန်

ရုံးအမှတ် (၃၀)၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဇေယျဌာနီလမ်း၊ နေပြည်တော်

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
ဖုန်း      :    ၀၆၇-၄၀၅၃၂၀
ဖက်စ်    :    ၀၆၇-၄၀၅၁၃၅

စက်မှုညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန
ဖုန်း        :    ၀၆၇-၄၀၅၀၅၀
ဖက်စ်     :     ၀၆၇-၄၀၅၀၅၂
အီးမေးလ်    :     directorateplanning@gmail.com

အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း
ဖုန်း       :    ၀၆၇-၄၀၅၁၅၃ (စီမံရေး)
                  ၀၆၇-၄၀၅၀၅၆ (ထုတ်လုပ်ရေး)
                  ၀၆၇-၄၀၅၂၂၆ (ရောင်းချဖြန့်ဖြူးရေး)
ဖက်စ်    :    ၀၆၇-၄၀၅၁၅၃
အီးမေးလ်    :    madi.planning@gmail.com

အမှတ် (၂) အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း
ဖုန်း       :    ၀၆၇-၄၀၅၁၆၁၊
                 ၀၆၇-၄၀၅၁၅၁
ဖက်စ်    :    ၀၆၇-၄၀၅၀၆၀
                 ၀၆၇-၄၀၅၀၅၈
အီးမေးလ်    :    moihie2@gmail.com

ရုံးအမှတ် (၃၇)၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ နေပြည်တော်

အထည်အလိပ်လုပ်ငန်း
ဖုန်း      :     ၀၆၇-၄၀၈၁၅၆
            :     ၀၆၇-၄၀၈၁၈၅
ဖက်စ်    :     ၀၆၇-၄၀၈၃၃၈
အီးမေးလ်    :    khinmgtint66@gmail.com
                  :    mrtheinster@gmail.com

ဆေးဝါးနှင့်စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်း
ရုံးအမှတ် (၃၇)၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ နေပြည်တော်
ဖုန်း       :     ၀၆၇-၄၀၈၃၈၀
ဖက်စ်     :     ၀၆၇-၄၀၈၁၉၅
အီးမေးလ်    :     pfimoi@gmail.com

ရုံးအမှတ် (၄၁)၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ နေပြည်တော်

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
ဖုန်း      :     ၀၆၇-၄၀၈၄၄၅
            :     ၀၆၇-၄၀၈၂၉၁
ဖက်စ်    :     ၀၆၇-၄၀၈၃၉၁
အီးမေးလ်    :    disireg@gmail.com

အမှတ် (၃) အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း
ဖုန်း       :     ၀၆၇-၄၀၈၀၇၄
            :     ၀၆၇-၄၀၈၁၆၀
ဖက်စ်    :     ၀၆၇-၄၀၈၀၆၄
အီးမေးလ်    :    mpd3hie@gmail.com

စက္ကူနှင့်အိမ်သုံးပစ္စည်းလုပ်ငန်း
ဖုန်း       :      ၀၆၇-၄၀၈၃၃၅
            :      ၀၆၇-၄၀၈၃၇၅
ဖက်စ်    :      ၀၆၇-၄၀၈၂၈၇
အီးမေးလ်    :     phuipro@gmail.com

သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဗဟိုဌာန
အနောက်ကြို့ကုန်း၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်
ဖုန်း          :     ၀၁-၅၂၂၆၃၁
                     ၀၁-၅၂၂၆၃၂
ဖက်စ်       :     ၀၁-၅၂၂၆၃၄
အီးမေးလ်    :     ahodr714@gmail.com

editor