စက်မှုနှင့်အသက်မွေးပညာ ရွေ့လျားသင်တန်း

<p>သင်တန်းအမှတ်စဉ်&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp; &nbsp;အမှတ်စဉ်(၈)<br />
သင်တန်းကာလ&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp; &nbsp;၂-၁-၂၀၁၅ မှ ၃၀-၁-၂၀၁၅ ထိ<br />
သင်တန်းပြုလုပ်မည့်နေရာ&nbsp;&nbsp; &nbsp; -&nbsp;&nbsp; &nbsp;ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်၊ မြို့နယ်ခန်းမ<br />
သင်တန်းအမျိုးအစား&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp; &nbsp;သံဂဟေဆက်သင်တန်း (ပကြိမ်)&nbsp; (ကျား-၂၉ ဦး)<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; သံဂဟေဆက်သင်တန်း (ဒုကြိမ်) (ကျား-၃၃ ဦး)<br />
&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; အင်ဂျင်နှင့်ဆိုင်ကယ်ပြင်သင်တန်း(ကျား-၂၆၊ မ-၄၊ ပေါင်း-၃၀)</p>

<p>သင်တန်းအမှတ်စဉ်&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -&nbsp;&nbsp; &nbsp;အမှတ်စဉ်(၇)<br />
သင်တန်းကာလ&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp; &nbsp;၁၅-၁၂-၂၀၁၄ မှ ၂၉-၁၂-၂၀၁၄ ထိ<br />
သင်တန်းပြုလုပ်မည့်နေရာ&nbsp;&nbsp; &nbsp; -&nbsp;&nbsp; &nbsp;မကွေးတိုင်း၊ မကွေးမြို့နယ်၊ မကြီးကန်ကျေးရွာ၊ အေးစေတီ ဘုန်းကြီးကျောင်း<br />
&nbsp;သင်တန်းအမျိုးအစား&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -&nbsp;&nbsp; &nbsp;သံဂဟေဆက်သင်တန်း(ကျား-၁၈)<br />
&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; အင်ဂျင်နှင့်ဆိုင်ကယ်ပြင်သင်တန်း(ကျား-၃၂)</p>

<p>သင်တန်းအမှတ်စဉ်&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp; &nbsp;အမှတ်စဉ်(၆)<br />
သင်တန်းကာလ&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -&nbsp;&nbsp; &nbsp;၈-၁၂-၂၀၁၄ မှ ၂-၁-၂၀၁၅ ထိ<br />
သင်တန်းပြုလုပ်မည့်နေရာ&nbsp; &nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp; &nbsp;ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်၊ မြို့နယ်ခန်းမ<br />
သင်တန်းအမျိုးအစား&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp; &nbsp;အခြေခံလျှပ်စစ်ပညာသင်တန်း(ကျား-၄၃၊ မ-၁၇၊ ပေါင်း-၆၀)<br />
&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; အင်ဂျင်နှင့်ဆိုင်ကယ်ပြင်သင်တန်း(ကျား-၂၉)</p>

<p>သင်တန်းအမှတ်စဉ်&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -&nbsp;&nbsp; &nbsp;အမှတ်စဉ်(၅)<br />
သင်တန်းကာလ&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp; &nbsp;၁၄-၁၀-၂၀၁၄ မှ ၁၄-၁၁-၂၀၁၄ ထိ<br />
သင်တန်းပြုလုပ်မည့်နေရာ&nbsp; &nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp; &nbsp;ရှမ်းပြည်နယ်၊ တောင်ကြီးမြို့၊ အေးသာယာစက်မှုဇုန်၊<br />
&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; ကွပ်ကဲရေးခန်းမအတွင်း<br />
&nbsp;သင်တန်းအမျိုးအစား&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp; &nbsp;သံဂဟေဆက်သင်တန်း(ကျား-၄၅၊ မ-၄၊ ပေါင်း-၄၉)<br />
&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; အင်ဂျင်နှင့်ဆိုင်ကယ်ပြင်သင်တန်း(ကျား-၂၇၊ မ-၂၊ ပေါင်း-၂၉)</p>

<p>စက်မှုညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန အမှတ်(၂)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(မန္တလေး) စက်မှုနှင့်အသက်မွေးပညာ ရွေ့လျားသင်တန်း၊ အမှတ်စဉ်(၅) ရှမ်းပြည်နယ်၊ တောင်ကြီးမြို့၊ အေးသာယာစက်မှုဇုန် သင်တန်းဆင်း သင်တန်းသားအင်အားစာရင်း ကို <a href="http://moi.industry.gov.mm/my/content/%E1%80%85%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%...ဒီနေရာ</a> တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်</p>

<p>သင်တန်းအမှတ်စဉ်&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -&nbsp;&nbsp; &nbsp;အမှတ်စဉ်(၄)<br />
သင်တန်းကာလ&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp; &nbsp;၁၅-၉-၂၀၁၄ မှ ၂၈-၉-၂၀၁၄ ထိ<br />
သင်တန်းပြုလုပ်မည့်နေရာ&nbsp;&nbsp; &nbsp; -&nbsp;&nbsp; &nbsp;မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပခုက္ကူခရိုင်၊ မြိုင်မြို့နယ်၊ အောင်သုခ<br />
&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; စံပြကျေးရွာ၊ မဟာဗောဓိကျောင်းတိုက်<br />
&nbsp;သင်တန်းအမျိုးအစား&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp; &nbsp;သံဂဟေဆက်သင်တန်း(ကျား-၁၂၊ မ-၈၊ ပေါင်း-၂၀)<br />
&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; အင်ဂျင်နှင့်ဆိုင်ကယ်ပြင်သင်တန်း(ကျား-၂၇၊ မ ၊ ပေါင်း-၂၇)</p>

<p>စက်မှုညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန အမှတ်(၄)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(ပခုက္ကူ)&nbsp; စက်မှုနှင့်အသက်မွေးပညာရွေ့လျားသင်တန်း၊ အမှတ်စဉ်(၄) မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြိုင်မြို့နယ်၊ အောင်သုခစံပြကျေးရွာ သင်တန်းဆင်း သင်တန်းသားအင်အားစာရင်း ကို <a href="http://moi.industry.gov.mm/my/content/%E1%80%85%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%...ဒီနေရာ</a> တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်</p>

<p>သင်တန်းအမှတ်စဉ်&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -&nbsp;&nbsp; &nbsp;အမှတ်စဉ်(၃)<br />
သင်တန်းကာလ&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -&nbsp;&nbsp; &nbsp;၂၅-၈-၂၀၁၄ မှ ၈-၉-၂၀၁၄ ထိ<br />
သင်တန်းပြုလုပ်မည့်နေရာ&nbsp;&nbsp; &nbsp;-&nbsp;&nbsp; &nbsp;စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ယင်းမာပင်ခရိုင်၊ ဆားလင်းကြီး<br />
&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; မြို့နယ်၊ ဆည်တည်း-ဇီးတော ရွာသစ်၊ အောင်မြေမြင်သာ<br />
&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း<br />
&nbsp;သင်တန်းအမျိုးအစား&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -&nbsp;&nbsp; &nbsp;သံဂဟေဆက်သင်တန်း(ကျား-၂၄၊ မ-၂၊ ပေါင်း-၂၆)<br />
&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; အင်ဂျင်နှင့်ဆိုင်ကယ်ပြင်သင်တန်း(ကျား-၂၆၊ မ-၄၊ ပေါင်း-၃၀)</p>

<p>စက်မှုညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန အမှတ်(၂)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(မန္တလေး) စက်မှုနှင့်အသက်မွေးပညာ ရွေ့လျားသင်တန်း၊ အမှတ်စဉ်(၃) စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး၊ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်၊ လက်ပတောင်းတောင်ဒေသ၊ ဆည်တည်း-ဇီးတောရွာသစ် သင်တန်းဆင်း သင်တန်းသားအင်အားစာရင်း ကို <a href="http://moi.industry.gov.mm/my/content/%E1%80%85%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%...ဒီနေရာ</a> တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်</p>

<p>သင်တန်းအမှတ်စဉ်&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -&nbsp;&nbsp; &nbsp;အမှတ်စဉ်(၂)<br />
သင်တန်းကာလ&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp; &nbsp;၂၈-၇-၂၀၁၄ မှ ၇-၈-၂၀၁၄ ထိ<br />
သင်တန်းပြုလုပ်မည့်နေရာ&nbsp;&nbsp; &nbsp; -&nbsp;&nbsp; &nbsp;မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပခုက္ကူခရိုင်၊ မြစ်ခြေတိုက်နယ်၊<br />
&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; အုပ်ချုပ်ရေးခန်းမ<br />
သင်တန်းအမျိုးအစား&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp; &nbsp;သံဂဟေဆက်သင်တန်း(ကျား-၂၃၊ မ-၂၊ ပေါင်း-၂၅)<br />
&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; အင်ဂျင်နှင့်ဆိုင်ကယ်ပြင်သင်တန်း(ကျား-၂၀၊ မ-၅၊ ပေါင်း-၂၅)</p>

<p>စက်မှုညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန အမှတ်(၄)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(ပခုက္ကူ)&nbsp; စက်မှုနှင့်အသက်မွေးပညာ ရွေ့လျားသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၂) မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပခုက္ကူခရိုင်၊ မြစ်ခြေကျေးရွာ သင်တန်းဆင်း သင်တန်းသားအင်အားစာရင်းကို <a href="http://moi.industry.gov.mm/my/content/%E1%80%85%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%...ဒီနေရာ</a> တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်</p>

<p>သင်တန်းအမှတ်စဉ်&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp; &nbsp;အမှတ်စဉ်(၁)<br />
သင်တန်းကာလ&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -&nbsp;&nbsp; &nbsp;၈-၇-၂၀၁၄ မှ ၁၈-၇-၂၀၁၄ ထိ<br />
သင်တန်းပြုလုပ်မည့်နေရာ&nbsp;&nbsp; &nbsp;-&nbsp;&nbsp; &nbsp;မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပခုက္ကူခရိုင်၊ ကမ္မစံပြ<br />
&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; ကျေးရွာ၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး<br />
သင်တန်းအမျိုးအစား&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -&nbsp;&nbsp; &nbsp;သံဂဟေဆက်သင်တန်း(ကျား-၁၄၊ မ-၄၊ ပေါင်း-၁၈)<br />
&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; အင်ဂျင်နှင့်ဆိုင်ကယ်ပြင်သင်တန်း(ကျား-၂၁၊ မ-၆၊ ပေါင်း-၂၇)</p>

<p>အမှတ်(၄)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(ပခုက္ကူ) စက်မှုနှင့်အသက်မွေးပညာ ရွေ့လျားသင်တန်း၊ အမှတ်စဉ်(၁) မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပခုက္ကူခရိုင်၊ ကမ္မစံပြကျေးရွာ သင်တန်းဆင်း သင်တန်းသားအင်အားစာရင်း ကို <a href="http://moi.industry.gov.mm/my/content/%E1%80%85%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%...ဒီနေရာ</a> တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်</p>

editor