စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံးတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း(မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်)

Mon, 10/03/2016 - 13:00 -- Myat Thee

Copier(Canon IR 2525) (2)Nos နှင့် Office Equipment တို့အား

ဝယ်ယူရန်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း(မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်)

၁။   စက်မှု၀န်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံးတွင်အသုံးပြုရန် လိုအပ်သည့် Copier(Canon IR 2525) (2)Nos နှင့် Office Equipment တို့အား ဝယ်ယူရန်လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

၂။   စိတ်ပါ၀င်စားသည့် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း တင်သွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်-

၃။   တင်ဒါပုံစံထုတ်ယူနိုင်မည့်ရက် − ၂၈.၉.၂၀၁၆

      တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်           −   ၇.၁၀.၂၀၁၆ ( ၁၆:၀၀ နာရီ)

၄။   အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်ပါ လိပ်စာတွင် စုံစမ်းရယူနိုင်ပါသည်။

စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခွဲ

ဝန်ကြီးရုံး၊ ရုံးအမှတ်(၃၀)၊ နေပြည်တော်

ဖုန်း− ၀၆၇−၄၀၅၄၄၈, ၀၆၇-၄၀၅၃၃၉

editor