ဆောက်လုပ်ရေး၊ စက်ပစ္စည်းများနှင့် အခြားလုပ်ငန်းများအား (CIF,YGN) နိုင်ငံခြားငွေ (US$)(သို့မဟုတ်) မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်လို

Tue, 06/28/2016 - 10:02 -- nann nann

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်မှုအတွင်းရှိ အောက်ဖော်ပြပါ စက်ရုံများအတွက် ဆောက်လုပ်ရေး၊ စက်ပစ္စည်းများနှင့် အခြားလုပ်ငန်းများအား (CIF,YGN) နိုင်ငံခြားငွေ (US$)(သို့မဟုတ်) မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်လိုပါသည်−
စဉ်       တည်နေရာ/အမျိုးအမည်                                     အရေအတွက်
(က)     ဆောက်လုပ်ရေး                                                      (၁၈)မျိုး
           (၁) ဆေးဝါးစက်ရုံ(အင်းစိန်)                                       (၇)မျိုး
           (၂) မြွေဆိပ်ဖြေဆေးထုတ်လုပ်ရေ:ဌာနခွဲ(မှော်ဘီ)           (၅)မျိုး
           (၃) ဆေးဝါးစက်ရုံ(အင်ရောင်း)                                   (၅)မျိုး
           (၄) သုတေသနဌာန(ရန်ကုန်)                                      (၁)မျိုး

(ခ) စက်ပစ္စည်း                                                                  (၅၁)မျိုး
          (၁) ဆေးဝါးစက်ရုံ(အင်းစိန်)                                      (၁၄)မျိုး
          (၂) ဆေးဝါးစက်ရုံခွဲ(ရွာသာကြီး)                                 (၁၂)မျိုး
          (၃) ဆေးဝါးစက်ရုံ(အင်ရောင်း)                                   (၁၂)မျိုး
          (၄) သုတေသနဌာန(ရန်ကုန်)                                     (၁၃)မျိုး

(ဂ) အခြားလုပ်ငန်းများ                                                       (၃)မျိုး
          (၁) ဆေးဝါးစက်ရုံ(အင်းစိန်)                                       (၂)မျိုး
         (၂) သုတေသနဌာန(ရန်ကုန်)                                       (၁)မျိုး

တင်ဒါစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန်                   ၃၀.၆.၂၀၁၆ ရက်
တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန်                                 ၂၉.၇.၂၀၁၆ ရက်
                                                                              ညနေ ၄ နာရီ
တင်ဒါပေးသွင်းရမည့်နေရာ

ရုံးအမှတ်(၃၀)၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ နေပြည်တော်

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံများ တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက အောက်ပါဌာနတွင် ရုံးချိန်အတွင်း စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်း(ရုံးချုပ်)၊ စီမံရေး
ရုံးအမှတ်(၃၇)၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ နေပြည်တော်
ဖုန်း ၀၆၇−၄၀၈၂၇၅၊ ၄၀၈၁၉၅