ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး

ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး
ရုံးအမှတ်(၃၀)၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဇေယျဌာနီလမ်း၊ နေပြည်တော်
ဖုန်း - ၀၆၇ ၄၀၅၃၂၅
ဖက်စ် - ၀၆၇ ၄၀၅၁၂၀

editor