မဟာဗျူဟာလုပ်ငန်းစဉ်များ (Strategies)

၁။    နိုင်ငံပိုင်စက်မှုလုပ်ငန်းများအား ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ နိုင်ငံပိုင်စက်ရုံအလုပ်ရုံများအား ပုဂ္ဂလိကနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 ၂။    အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အားပေးမြှင့်တင်ခြင်း၊
၃။    စက်မှုလုပ်ငန်းများ၏ အခြေခံဖြစ်သည့် စက်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများကို ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်မည့် အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းများထူထောင်ခြင်း၊
၄။    နိုင်ငံတကာစက်မှုလုပ်ငန်းကြီးများ လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးနှင့် ပြည်တွင်းစက်မှုလုပ်ငန်းများမှ ယင်းတို့ဖြင့်ချိတ်ဆက်၍ အထောက်အကူပြုစက်မှုလုပ်ငန်းများ  (Supporting Industries) အဖြစ် ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် မူဝါဒများ ချမှတ်ခြင်း၊
၅။    စက်မှုဆိုင်ရာ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကို နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့်အညီ လေ့ကျင့်မွေးထုတ်ပေးခြင်း၊
၆။    စက်မှုကဏ္ဍ၊ စီးပွားရေးအဆောက်အဦ၊ လူနေမှုအဆောက်အဦနှင့် အများပြည်သူဆိုင်ရာ အဆောက်အဦများတွင် စွမ်းအင်အကျိုးရှိထိရောက်စွာ သုံးစွဲမှုဆိုင်ရာ အစီအမံများ ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း

 

editor