ရည်မှန်းချက် (Missions)

၁။ ပုဂ္ဂလိကစက်မှုကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဖြစ်ပေါ်လာရေးအတွက် အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်၍ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ပိုမို လွယ်ကူချောမွေ့စေရန်။
၂။ နိုင်ငံသားများ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ တိုးတက်ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် ပြည်တွင်း သယံဇာတများကို အခြေခံသည့် ကုန်ပစ္စည်းအမယ်သစ်များ ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက် တန်ဖိုးမြှင့် ထုတ်ကုန်များတိုးတက်ထုတ်လုပ်နိုင်ရန်