လုပ်ငန်းစဉ်များ (Work Programme)

၁။    စက်မှုလုပ်ငန်းများအား အောက်ပါအတိုင်းဦးစားပေး/ တပြိုင်နက်တည်းဆောင်ရွက်ခြင်း-
    (က)    အသေးစားနှင့်အလတ်စားစက်မှုလုပ်ငန်းများ
    (ခ)    ပြည်ပပို့ကုန်မြှင့်တင်ရေး/ပြည်ပသွင်းကုန်အစားထိုးစက်မှုလုပ်ငန်းများ
    (ဂ)    အလုပ်သမားအများအပြားသုံးရသည့် စက်မှုလုပ်ငန်းများ
    (ဃ)    နည်းပညာအခြေခံသည့် စက်မှုလုပ်ငန်းများ
    (င)    ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအများအပြားသုံးရသည့် စက်မှုလုပ်ငန်းများ (ဥပမာ-အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းများ)
၂။    အသေးစားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းဌာနများဖွင့်လှစ်၍ အသေးစားနှင့်အလတ်စား စက်မှုလုပ်ငန်းများ တိုးတက်မှုဖြစ်လာစေခြင်းနှင့် နည်းပညာအကူအညီပံ့ပိုးပေး          ခြင်း၊
၃။    အသေးစားနှင့်အလတ်စားငွေကြေးဌာနများနှင့် အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးဘဏ်များဖွင့်လှစ်၍ ငွေကြေးထောက်ပံ့ကူညီရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
၄။    အသေးစားနှင့်အလတ်စားစက်မှုလုပ်ငန်းများ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် လုပ်ငန်းအထောက်အကူပြုအဖွဲ့အစည်းများဖြင့် တစ်နေရာတည်းမှ ခွင့်ပြု           ဆောင်ရွက်ပေးသည့်စနစ် ဖွင့်လှစ်နိုင်အောင် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
၅။    နိုင်ငံတော်၏ စက်မှုကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိက စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ အချိတ်အဆက်မိမိဖြင့် အပြန်အလှန်ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
၆။    လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအဟန့်အတားများကို တတ်နိုင်သမျှ ဖြေလျှော့ပေးခြင်းဖြင့် စွမ်းရည်ထိရောက်မှုရှိလာအောင်နှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများရှိလာအောင် စီမံခန့်ခွဲပေးခြင်း
၇။    သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ လုပ်ငန်းများကို ပီပီပြင်ပြင်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်ထိန်းကျောင်းပေးခြင်း၊
၈။    မျိုးတူစက်မှုလုပ်ငန်းစုများကို တောင့်တင်းခိုင်မာအောင် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
၉။    စက်မှုလုပ်ငန်းများကို နိုင်ငံတကာနှင့် ချိတ်ဆက်မှုရရှိစေအာင် ကူညီပံ့ပိုးပေးခြင်း၊
၁၀။    ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများကို စနစ်တကျလေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ပြီး နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ အရည်အချင်းရှိသူများ ဖြစ်သည်အထိ လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ပေးခြင်း၊
၁၁။    ပြည်တွင်းသယံဇာတများ အခြေခံအသုံးပြုသည့် ကုန်ပစ္စည်းအမယ်သစ်များ ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် တန်ဖိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
၁၂။    တည်ဆောက်ပြီးစက်မှုဇုန်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေပြီး နယ်စပ်ဒေသများတွင် စက်မှုဇုန်အသစ်များကို လိုအပ်သလို တည်ဆောက်အကောင်အထည်ဖော်ပေးခြင်းနှင့် အထူးစီးပွားရေးဇုန်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

၁၃။    စွမ်းအင်အကျိုးရှိ ထိရောက်စွာအသုံးချနိုင်ရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေမူဘောင်များ ထွက်ပေါ်လာရေးနှင့် ရည်မှန်းချက်များ ပြည့်မီရေးအတွက် အစီအမံများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားခြင်း။