လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးကိရိယာများ ဝယ်ယူသုံးစွဲရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Fri, 07/08/2016 - 14:55 -- nann nann

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။        စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်ဖြင့်လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးကိရိယာများဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

             စဉ်       အကြောင်းအရာ                                                      အရေအတွက်

            (က)     Tangent Delta Tester                                                  ၁ ခု                                       

            (ခ)      SF 6 Gas Analyzer                                                      ၂ ခု

            (ဂ)      Watt-hour Meter                                                          ၂ ခု

            (ဃ)     High Voltage A.C Dielectric Tester                           ၁ ခု

            (င)      Automatic Protective Relay Tester                             ၁ ခု