အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Fri, 09/30/2016 - 16:15 -- Myat Thee

 စက်ရုံများနှင့် စီမံကိန်းတို့အတွက် သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းတို့အားဆောင်ရွက်ရန် 

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း လက်အောက်ရှိ စက်ရုံများနှင့် စီမံကိန်းတို့အတွက် သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းတို့အား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် တင်ဒါခေါ်ယူဆောင်ရွက်လိုပါသည်။

၂။ တင်ဒါပုံစံစတင်ထုတ်ယူနိုင်မည့်ရက် - ၅.၁၀.၂၀၁၆ ရက်

    တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် - ၁၄.၁၀.၂၀၁၆ ရက် ၁၆:၀၀ နာရီ

၃။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်ပါလိပ်စာတွင် ရုံးချိန်အတွင်း လာရောက်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။

နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေးဌာန၊

အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း ရုံးအမှတ်(၃၀)၊ နေပြည်တော်၊

ဖုန်း ၀၆၇-၄၀၅၀၆၀၊ ၀၆၇-၄၀၅၁၃၉

editor