အမှတ်(၁၅)အကြီးစားစက်ရုံ(သာဂရ) (အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း)

Wed, 08/19/2015 - 11:35 -- Myat Thee

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း

အမှတ်(၁၅)အကြီးစားစက်ရုံ(သာဂရ)

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း)

၁။        စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း၊ အမှတ်(၁၅)အကြီးစားစက်ရုံ(သာဂရ)မှ အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ဖြင့် လေလံတင်ရောင်းချလိုပါသည် -

            စဉ်     ပစ္စည်းအမျိုးအမည်                                          အရေအတွက်                        Tender No.

            (က)     Lot No. (1) Battery အဟောင်း                                   35        Nos                 HI-15/001

            ( ခ )     Lot No. (2) Tyre(All Size)အဟောင်း                        91        Nos                 HI-15/002

            ( ဂ )     Lot No. (3) စက်ဆီ၊ ချောဆီ အဟောင်း                       397.5     Gals                HI-15/003

            (ဃ)     Lot No. (4) Transformer Oil အဟောင်း                    520      Gals                HI-15/004

            ( င )     Lot No. (5) Copper Winding အဟောင်                   1308.5   Kgs                HI-15/005

၂။         အထက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများအား Lot No. အလိုက်သာ လေလံတင်ရောင်းချမည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။        တင်ဒါပုံစံ ထုတ်ယူရမည့်ရက်                                         -           (၂၁.၈.၂၀၁၅)မှ(၂၇.၈.၂၀၁၅)ရက်

၄။        တင်ဒါပုံစံ ထုတ်ပေးမည့်နေရာ                                       -           အမှတ်(၁၅)အကြီးစားစက်ရုံ(သာဂရ)၊ 

                                                                                                        စီမံကိန်းဌာန 

၅။        တင်ဒါတင်သွင်းရမည့် နောက်ဆုံးရက်နှင့်အချိန်                 -           (၂၇.၈.၂၀၁၅)ရက်၊ (၁၁:၀၀)နာရီ

၆။        တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်နေရာ                                            -           အမှတ်(၁၅)အကြီးစားစက်ရုံ(သာဂရ)၊

                                                                                                           စီမံကိန်းဌာန                                                                   

၇။        တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့် ရက်နှင့်အချိန်                                     -           (၂၇.၈.၂၀၁၅)ရက်၊ (၁၃: ၀၀)နာရီ

၈။        အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက ဖုန်း-၀၆၇-၄၀၅၀၅၆၊ ၀၅၄-၂၅၃၆၆ သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါ သည်။

 

လေလံတင်ရောင်းချရေးအဖွဲ့

အမှတ်(၁၅)အကြီးစားစက်ရုံ(သာဂရ)

                                     ဖုန်း-၀၆၇-၄၀၅၀၅၆၊ ၀၅၄-၂၅၃၆၆

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

editor