စက်မှုသင်တန်းကျောင်း ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာများ

.

Title Size Upload date
အမှတ်(၄)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(ပခုက္ကူ) ၊ သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၉)အတွက် သင်တန်းဝင်ညွှန်ကြားလွှာ နှင့် သင်တန်းဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာ 75.53 KB Tue, 05 / 6 / 2018
အမှတ်(၃)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(သာဂရ)၊ သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၀)အတွက် သင်တန်းဝင်ညွှန်ကြားလွှာ နှင့် သင်တန်းဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာ 84.54 KB Tue, 05 / 6 / 2018
အမှတ်(၂) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(မန္တလေး)၊ စက်မှုကျွမ်းကျင် (၁)နှစ်သင်တန်း၊ အမှတ်စဉ်(၁၁)အတွက် သင်တန်းဝင်ညွှန်ကြားလွှာ နှင့် သင်တန်းဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာ 99.96 KB Tue, 05 / 6 / 2018
အမှတ်(၁) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(ဆင်တဲ)၊ စက်မှုကျွမ်းကျင် (၂)နှစ်သင်တန်း၊ အမှတ်စဉ်(၃၈)အတွက် သင်တန်းဝင်ညွှန်ကြားလွှာ နှင့် သင်တန်းဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာ 76.84 KB Tue, 05 / 6 / 2018
အမှတ်(၅) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(မကွေး)၊ စက်မှုကျွမ်းကျင် (၁)နှစ်သင်တန်း၊ အမှတ်စဉ်(၈)အတွက် သင်တန်းဝင်ညွှန်ကြားလွှာ နှင့် သင်တန်းဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာ 1.79 MB Wed, 07 / 2 / 2018
အမှတ်(၆) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(မြင်းခြံ)၊ စက်မှုကျွမ်းကျင် (၁)နှစ် သင်တန်း၊ အမှတ်စဉ်(၅)အတွက် သင်တန်းဝင်ညွှန်ကြားလွှာ နှင့် သင်တန်းဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာ 765.23 KB Wed, 07 / 2 / 2018
အမှတ်(၁) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(ဆင်တဲ)၊ စက်မှုကျွမ်းကျင် (၂)နှစ်သင်တန်း၊ အမှတ်စဉ်(၃၇)အတွက် သင်တန်းဝင်ညွှန်ကြားလွှာ နှင့် သင်တန်းဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာ 132.68 KB Mon, 17 / 7 / 2017
အမှတ်(၂) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(မန္တလေး)၊ စက်မှုကျွမ်းကျင် (၁)နှစ်သင်တန်း၊ အမှတ်စဉ်(၁၀)အတွက် သင်တန်းဝင်ညွှန်ကြားလွှာ နှင့် သင်တန်းဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာ 85.78 KB Tue, 20 / 6 / 2017
အမှတ်(၃) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(သာဂရ)၊ စက်မှုကျွမ်းကျင် (၁)နှစ်သင်တန်း၊ အမှတ်စဉ်(၉)အတွက် သင်တန်းဝင်ညွှန်ကြားလွှာ နှင့် သင်တန်းဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာ 84.11 KB Tue, 20 / 6 / 2017
အမှတ်(၄) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(ပခုက္ကူ)၊ စက်မှုကျွမ်းကျင် (၁)နှစ်သင်တန်း၊ အမှတ်စဉ်(၈)အတွက် သင်တန်းဝင်ညွှန်ကြားလွှာ နှင့် သင်တန်းဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာ 75.36 KB Tue, 20 / 6 / 2017

Pages