စက်မှုအလင်း/ရွှေစက်မှု/ကနောင် ဂျာနယ်များ

.

Title Size Upload date
စက်မှုအလင်းဂျာနယ်၊ အတွဲ(၃)၊ အမှတ်(၁)၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက် ၂၀၁၈ ခုနှစ် 4.88 MB Mon, 15 / 1 / 2018
စက်မှုအလင်းဂျာနယ်၊ အတွဲ(၂)၊ အမှတ်(၂၃)၊ ၃၁ ရက် ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၁၇ 5.55 MB Wed, 03 / 1 / 2018
စက်မှုအလင်းဂျာနယ်၊ အတွဲ(၂)၊ အမှတ်(၂၂) ၁၅ ရက် ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၁၇ 4.11 MB Tue, 19 / 12 / 2017
စက်မှုအလင်းဂျာနယ်၊ အတွဲ(၂)၊ အမှတ်(၂၁) ၃၀ ရက် နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၇ 5.79 MB Fri, 01 / 12 / 2017
စက်မှုအလင်းဂျာနယ်၊ အတွဲ(၂)၊ အမှတ်(၂၀) ၁၅ ရက် နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၇ 5.09 MB Fri, 17 / 11 / 2017
စက်မှုအလင်းဂျာနယ်၊ အတွဲ(၂)၊ အမှတ်(၁၉) ၂၀၁၇ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက် 5.32 MB Mon, 30 / 10 / 2017
စက်မှုအလင်းဂျာနယ်၊ အတွဲ(၂)အမှတ်(၁၈) ၂၀၁၇ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၅ 7.22 MB Mon, 16 / 10 / 2017
စက်မှုအလင်းဂျာနယ်၊ အတွဲ(၂)အမှတ်(၁၇) ၂၀၁၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၃၀ 5.08 MB Tue, 10 / 10 / 2017
စက်မှုအလင်းဂျာနယ်၊ အတွဲ(၂)အမှတ်(၁၇) ၂၀၁၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၃၀ 5.08 MB Tue, 10 / 10 / 2017
စက်မှုအလင်းဂျာနယ်၊ အတွဲ(၂)အမှတ်(၁၆) ၂၀၁၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၅ 5.21 MB Tue, 19 / 9 / 2017

Pages