စက်မှုအလင်း/ရွှေစက်မှု/ကနောင် ဂျာနယ်များ

.

Title Size Upload date
စက်မှုအလင်းဂျာနယ်၊ အတွဲ(၃)၊ အမှတ်(၁၉) နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက် ၂၀၁၈ ခုနှစ် 8.5 MB Tue, 04 / 12 / 2018
စက်မှုအလင်းဂျာနယ်၊ အတွဲ(၃)၊ အမှတ်(၁၆) ၁၅ ရက် အောက်တိုဘာလ ၂၀၁၈ ခုနှစ် 2.64 MB Fri, 19 / 10 / 2018
စက်မှုအလင်းဂျာနယ်၊ အတွဲ(၃)၊ အမှတ်(၁၅) ၃၀ ရက် စက်တင်ဘာလ ၂၀၁၈ ခုနှစ် 3.97 MB Tue, 02 / 10 / 2018
စက်မှုအလင်းဂျာနယ်၊ အတွဲ(၃)၊ အမှတ်(၁၄) ၁၅ ရက် စက်တင်ဘာလ ၂၀၁၈ ခုနှစ် 4.28 MB Fri, 21 / 9 / 2018
စက်မှုအလင်းဂျာနယ်၊ အတွဲ(၃)၊ အမှတ်(၁၂) ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၅ ရက် 7.82 MB Mon, 20 / 8 / 2018
စက်မှုအလင်းဂျာနယ်၊ အတွဲ(၃)၊ အမှတ်(၁)၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက် ၂၀၁၈ ခုနှစ် 4.88 MB Mon, 15 / 1 / 2018
စက်မှုအလင်းဂျာနယ်၊ အတွဲ(၂)အမှတ်(၁၇) ၂၀၁၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၃၀ 5.08 MB Tue, 10 / 10 / 2017
စက်မှုအလင်းဂျာနယ်၊ အတွဲ(၂)အမှတ်(၁၅) ၂၀၁၇ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၃၁ 4.46 MB Fri, 01 / 9 / 2017
စက်မှုအလင်းဂျာနယ်၊ အတွဲ(၂)၊ အမှတ်(၁၁) ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇွန်လ ၃၀ 4.66 MB Tue, 11 / 7 / 2017
စက်မှုအလင်းဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ်(၇)၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ(၃၀)ရက် 3.78 MB Thu, 04 / 5 / 2017

Pages

editor