စက်မှုအလင်း/ရွှေစက်မှု/ကနောင် ဂျာနယ်များ

.

Title Size Upload date
စက်မှုအလင်းဂျာနယ်၊ အတွဲ(၁)၊ အမှတ်(၁၂) ၂၀၁၆ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၃၁ 4.68 MB Wed, 07 / 12 / 2016
စက်မှုအလင်းဂျာနယ်၊ အတွဲ(၁)၊ အမှတ်(၁၁) နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် 3.99 MB Tue, 22 / 11 / 2016
စက်မှုအလင်းဂျာနယ်၊ အတွဲ(၁)၊ အမှတ်(၁၀)၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက် 3.87 MB Tue, 22 / 11 / 2016
စက်မှုအလင်းဂျာနယ်၊ အတွဲ(၁)၊ အမှတ်(၉) ၂၀၁၆ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ(၁၅)ရက် 5.65 MB Tue, 18 / 10 / 2016
စက်မှုအလင်းဂျာနယ်၊ အတွဲ(၁)၊ အမှတ်(၈) ၂၀၁၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက် 5.33 MB Mon, 17 / 10 / 2016
စက်မှုအလင်းဂျာနယ်၊ အတွဲ(၁)၊ အမှတ်(၇) ၂၀၁၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက် 4.95 MB Mon, 26 / 9 / 2016
စက်မှုအလင်းဂျာနယ်၊ အတွဲ(၁)၊ အမှတ်(၆)၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၃၁ ရက် 3.62 MB Mon, 05 / 9 / 2016
စက်မှုအလင်းဂျာနယ်၊ အတွဲ(၁)၊ အမှတ်(၅)၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် သြဂုတ် ၁၅ 4.33 MB Thu, 18 / 8 / 2016
စက်မှုအလင်းဂျာနယ်၊ အတွဲ(၁)၊ အမှတ်(၄) ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက် 6.76 MB Thu, 04 / 8 / 2016
စက်မှုအလင်းဂျာနယ်၊ အတွဲ(၁)၊ အမှတ်(၃) ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက် 4.17 MB Mon, 18 / 7 / 2016

Pages