စက်မှုအလင်း/ရွှေစက်မှု/ကနောင် ဂျာနယ်များ

.

Title Size Upload date
စက်မှုအလင်းဂျာနယ်၊ အတွဲ(၁)၊ အမှတ်(၂) ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇွန်လ 1.31 MB Mon, 27 / 6 / 2016
စက်မှုအလင်းဂျာနယ်၊ အတွဲ(၁)၊ အမှတ်(၁) ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇွန်လ 3.94 MB Mon, 06 / 6 / 2016
ရွှေစက်မှုဂျာနယ်၊ အတွဲ(၉) အမှတ်(၆) ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ 2.3 MB Mon, 28 / 3 / 2016
ရွှေစက်မှုဂျာနယ်၊ အတွဲ(၉) အမှတ်(၅) ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ 1.79 MB Mon, 28 / 3 / 2016
ရွှေစက်မှုဂျာနယ် အတွဲ(၉) အမှတ်(၄) ၂၀၁၆ ဖေဖော်ဝါရီလ 1.65 MB Mon, 22 / 2 / 2016
ရွှေစက်မှုဂျာနယ် အတွဲ(၉) အမှတ်(၃) ၂၀၁၆ ဖေဖော်ဝါရီလ 1.53 MB Mon, 22 / 2 / 2016
ရွှေစက်မှုဂျာနယ် အတွဲ(၉) အမှတ်(၂) ၂၀၁၆ ဇန်နဝါရီလ 1.96 MB Mon, 22 / 2 / 2016
ရွှေစက်မှုဂျာနယ် အတွဲ(၉) အမှတ်(၁) ၂၀၁၆ ဇန်နဝါရီလ 2.09 MB Mon, 22 / 2 / 2016
ရွှေစက်မှုဂျာနယ် အတွဲ(၈)၊ အမှတ် ၂၁၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ 1.6 MB Tue, 29 / 12 / 2015
ကနောင်ဂျာနယ် အတွဲ(၁၇)၊ အမှတ်(၁၉) 21.32 MB Mon, 21 / 12 / 2015

Pages