အမှတ် (၁) သံမဏိစက်ရုံ (မြင်းခြံ)

 

စက်ရုံတည်နေရာ ဆားခါးကျေးရွာအနီး၊ မြင်းခြံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။
အကျယ်အဝန်း ၁၀၄၃.၇၉ ဧက
စတင်တည်ထောင်သည့် ခုနှစ် Phase 1 (၂၀ဝ၅ ခုနှစ်)၊ Phase 2 (၂၀၁၀ ခုနှစ်)၊ Phase 2A & 3 (၂၀၁၂ ခုနှစ်)
ဖွဲ့စည်းပုံအင်အား ၂၃၁၆ ဦး (အရာထမ်း-၁၆၅ဦး ၊ အမှုထမ်း-၂၁၅၁ဦး)
လက်ရှိဝန်ထမ်းအင်အား ၆၆၄ ဦး (အရာထမ်း-၃၀ဦး ၊ အမှုထမ်း-၆၃၄ဦး)
ထုတ်ကုန်များ
ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းအား
Phase 1
(က) Steel Billet & Slab ၂၀ဝ,ဝ၀ဝ တန်/နှစ်
Phase 2
(က) Direct Reduction Iron ၄၅၀,ဝ၀ဝ တန်/နှစ်
(ခ) Steel Slab ၂၀ဝ,ဝ၀ဝ တန်/နှစ်
(ဂ) Hot Roll Coil ၂၀ဝ,ဝ၀ဝ တန်/နှစ်
(ဃ) Hot Roll Sheet ၅၀,ဝ၀ဝ တန်/နှစ်
(င) Cold Roll Coil ၁၅ဝ,ဝ၀ဝ တန်/နှစ်
Phase 2A
(က) Galvanzed & A1-Zinc Coated Coil ၁၅၀,ဝ၀ဝ တန်/နှစ်
(ခ) Colour Coated Coil ၇၅,ဝ၀ဝ တန်/နှစ်
(ဂ) Slit Coil ၂၀,ဝ၀ဝ တန်/နှစ်
(ဃ) Profile & Formed Section Sheet ၂၀,ဝ၀ဝ တန်/နှစ်
Phase 3
(က) Steel Section & Round ၃၈၀,ဝ၀ဝ တန်/နှစ်
(ခ) Steel Rail ၃၀ဝ,ဝ၀ဝ တန်/နှစ်
(ဂ) Big Dia; Welded Pipe ၁၃၀,ဝ၀ဝ တန်/နှစ်
(ဃ) Medium Dia; Welded Pipe ၂၈,ဝ၀ဝ တန်/နှစ်

editor