ဖွဲ့စည်းပုံ

စက်မှုဝန်ကြီးဌာနကို ဝန်ကြီးရုံး၊ ဦးစီးဌာန(၂)ခု နှင့် လုပ်ငန်း(၄)ခုတို့ဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းထားပါသည် -

   ၀န်ကြီးရုံး
   စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန
   စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
   အမှတ် (၁) အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း
   အမှတ် (၂) အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း
   အမှတ် (၃) အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း
   မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်း
   

 

 

editor